De start | The first school

De start | The first school

De start | The first school

De eerste school is een feit! De A.P. Møller Skolen in Schleswig, Duitsland. Een school met een verhaal, want de A.P. Møller Skolen is een Deense school in Duitsland. En hoe gaaf is het dan om juist hier onze reis te starten!? In het grensgebied van Duitsland en Denemarken.

Met gezonde spanning stappen we de school in. Niet wetende wat ons te wachten staat. De jongens gaven tijdens het opstaan zelfs aan geen zin te hebben. Begrijpelijk. Alles is anders. Nieuw. Andere routines. Geen vijf-minuten-wandeling naar De Elzen. Geen ontmoeting met klasgenoten vandaag. Nee, nu als ontdekkingsreizigers met ons mee. Het verkennen en ontdekken nieuwe werelden. Andere (school)culturen.

“Hey kijk mama, ze hebben krijtborden!?” – Leiah

Het is duidelijk dat het schoolgebouw een ‘pronkstuk’ is. Wat een mooi gebouw! Eigenlijk zijn alleen al de ligging aan het water -fjord genoemd- en de sportvelden imposant. Sport heeft duidelijk een prominente rol binnen de school. Bij binnenkomst loop je de centrale hal in. Het gebouw doet direct denken aan een mix van Niekee in Roermond en Hellerup Skole in Kopenhagen qua ruimte, indeling en vibe. Het gebouw straalt rust uit. In de centrale hal staat een piano. Een student geflankeerd door anderen speelt een stuk. Met muziek op de achtergrond lopen we verder.

Op weg naar de leiding van de school wijst een student ons de weg.

Een warm welkom is een feit. De nieuwsgierige (interim) schoolleiding neemt alle tijd om te luisteren naar ons verhaal. Ook worden we ondergedompeld in de geschiedenis van de plek en de school! Docent Engels, Margit Hallam, neemt ons mee terug in de tijd met een uitgebreide uitleg over de Deense school op Duits grondgebied. Van verschillende oorlogen die in dit gebied hebben plaatsgevonden via het uiteindelijk trekken van een grenslijn naar de minderheid van Denen die nu nog steeds in dit gebied wonen. En de school dat een gift was aan de Deense minderheid door de A.P. Møller Foundation.

We horen dat vandaag en morgen belangrijke dagen zijn. De studenten en docenten zijn gefocust op de examens, testen voor het afronden van de afgelopen periode. Maar we zijn meer dan welkom om ons binnen de school te bewegen. Woensdag en donderdag is er meer ruimte om ons in te leiden in de lessen en schoolcultuur.

Gelukkig hebben we zelf genoeg ervaring om het ‘schoolse leven’ te begrijpen.

Wat direct opvalt is dat de vibe -de voelbare rust- van de school lijkt door te werken op de studenten. Zij stralen volwassenheid uit. Er wordt niet geklooid, geplukt of getrokken aan elkaar. Tijdens de vele pauzes tussen de lessen door zijn ze met elkaar in gesprek. Telefoons lijken hier van ondergeschikt belang. En valt er een stoel om (stoelen worden als ze niet gebruikt worden opgehangen onder de tafel) dan wordt er massaal geklapt. Niet om iemand uit te lachen, maar als soort van traditie.

Tijdens lestijd verspreiden groepen studenten zich door de school om zelfstandig of samen te werken. Het ziet er allemaal taakgericht uit.

Wat maakt en voedt deze schoolcultuur?

Er wordt veel gelopen door studenten, veelal naar de centrale hal. Wat blijkt, tussen de lessen door is er steeds een korte pauze van 5 of 10 minuten. Een korte break. In de centrale hal vullen studenten hun eigen drinkfles met fris, vers water. Met of zonder bubbels. Ook de kantine is tussen de lessen door en in de grote pauze open en ook daar neem je je eigen fles of mok mee naartoe! Duurzaam en het ontwikkelt ook nog eens hun eigen verantwoordelijkheid.

In de kantine kan een keuze gemaakt worden voor brood en/of fruit. En ‘tussen de middag’ -om 11:10u is er een grote pauze- is er een warme maaltijd. Vandaag soep en de komende dagen aardappelen met witvis en salade. Gezond dus. Food for thought.

School is school en ook onze kinderen hebben een programma te volgen. Gelukkig zijn ze ook gemotiveerd om te leren. En de nieuwe context nodigt uit. Ook zij zien de studenten leren, overleg hebben en (zelfs op de gang) getoetst worden. En goed voorbeeld doet…

“Ik heb nog nooit zo hard gewerkt!” – Feie

De eerste dag op de ‘grote’ school zit erop. Zij wennen, wij wennen, de school wennen. Er is veel nieuwsgierigheid over en weer. En onze kinderen, die hebben hun plek gevonden!

And we’re off! The first school is A.P. Møller Skolen in Schleswig, Germany. It’s a school with a story because it’s a Danish school in Germany, just a few kilometres before the border. So how cool is it to start our journey right over here, in the border area of ​​Germany and Denmark.

We enter the school with some healthy tension. Not knowing what to expect. In the morning the boys even said they didn’t feel like going. Understandable. Everything is different. New. And all the other routines: No five-minute walk to their school in the Netherlands, De Elzen. No meeting with classmates today. But as real explorers they’re following us. To explore and to discover new worlds, other (school) cultures.

“Hey!? Look mom, they’ve got chalkboards !?” – Leiah

It’s clear the school building is a centrepiece between the ‘fjord’, the water and the centre of the city. What a beautiful building! Actually, the location, the sports fields and space around the school, are impressive. Sport clearly has a prominent role within the school. The central hall immediately reminds of a mix of Niekee in Roermond, The Netherlands and Hellerup Skole in Copenhagen, Denmark in terms of space, layout and vibe. The building exudes serenity. There is a piano in the central hall. A student flanked by others plays a piece. We continue with music in the background.

On the way to the management of the school, a student shows us the way.

A warm welcome is what follows. The curious (interim) school management takes all the time to listen to our story. We’re also immersed in the history of the place and the school! Lecturer English, Margit Hallam, takes us back in time with a comprehensive explanation about the Danish school on German territory. From various wars that have taken place in this area through the final drawing of a boundary line to the minority of Danisch people still living in this area. The school was a gift to the Danish minority through the A.P. Møller Foundation.

We hear that today and tomorrow are important days. The students and teachers are focused on the exams. Here the exams are tests to complete the past period. But besides this we’re more than welcome to be in school. Wednesday and Thursday there’s more time to introduce us into the lessons and school culture.

Immediately noticeable is the vibe – the palpable rest – of the school seems to work out for the students. They’re acting mature. There is no folding, picking or pulling each other. No (visible) bullying. During the many breaks between lessons students are talking to each other. Phones seem to be of secondary importance. And if a chair, hung under the table when they are not used, falls there’s following applause. Not to laugh at someone, but as a kind of tradition.

During the lessons groups of students spread themselves through the school to work independently or together. It all looks task-oriented.

What makes this school culture?

There is a lot of walking by students, mostly to the central hall. As it turns out, between the lessons there are short breaks of 5 or 10 minutes. In the central hall students fill their own drinking bottle with fresh water, with or without bubbles. The cafeteria is also open between lessons and during the big break. Students could fill their own bottle or mug with tea or coffee! It’s sustainable to bring your own bottle or mug and it also develops their own responsibility!

In the canteen a choice can be made for bread or fruit. And ‘at noon’ – at 11:10 am there is a big break and students can get a hot meal. Today it was soup and the next days it will be potatoes with white fish and some healthy salad. Food for thought.

For our children school has to be school so they have to follow their own program. Fortunately, they are motivated to learn and the new context invites. They also see students learning, working together and (even in the corridor) being tested. And a good example …

“I have never worked so hard!” – Feie

The first day at ‘high’ school is finished. They adapt smoothly. It looks like our children have found their place!

About the Author

1 Comment

  • Ilse koot February 1, 2018 at 8:24 pm

    Wat een heerlijke start van een prachtige reis!

Leave a Reply

%d bloggers like this: