Directie | the first step

Directie | the first step

Directie | the first step

Vijf minuten later dan gepland loopt hij ons tegemoet. Gevolgd door een vraag of wij een afspraak met hem hebben. Hij wist het wel maar lijkt toch ergens te twijfelen. Wellicht omdat hij andere gezichten had verwacht!? Voordat we gaan zitten vraagt hij of we wat willen drinken. Van enkel “heet water graag” kijkt hij ons even wat verbaasd aan. Nog nooit eerder geschonken, zo deelt hij mede. Ach, voor alles een eerste keer.

Dat dit voor ons zo geldt is ook de reden dat we aanschuiven aan de ronde tafel. Wanneer we allen zitten branden we los. Over dat we in 2018 op reis gaan. Dat het voor ons een studiereis gaat worden. En dat we onze kinderen meenemen en heel graag de verbinding met school willen houden. Want in een wereld dat wifi-driven is, lijkt ons geen probleem in de weg te staan. Dat wij juist de samenwerking met en de supervisie van school wensen. Om objectief het leerproces van onze kinderen kunnen blijven volgen. Wij als ouders en zij als school. We delen ook onze visie over dat leren niet enkel gebonden hoeft te zijn aan een schoolgebouw. En we delen onze visie over dat en hoe wij onze kinderen in de wereld willen zetten.

Met een glimlach op zijn gezicht volgt na ons enthousiasme een eerste rake opmerking: “jullie zijn eigenlijk twintig jaar te vroeg!” Met een bevestigende knik en een lach op ons gezicht luisteren we naar naar zijn idee over waar de het concept ‘school’ volgens hem naartoe evolueert: een ontmoetingsplek. Hij beaamt dat leren zeker niet school(gebouw)gebonden hoeft te zijn, om vervolgens nog wat praktische zaken door te nemen: leeftijd en de groepen waarin de kinderen in februari 2018 zouden zitten.

Mijn twijfel over het belang van groep 3, waarin Leiah op dat moment zou zitten, wordt door hem speels van tafel geveegd. “Leren kan overal, zeggen jullie net!?” Touché. Een fijne ook. Het voedt het vertrouwen in de verbinding met school!

De eerste stap is gezet. Een stap in de goede richting. De volgende? Leerplicht! Want in Nederland is er een wettelijk kader waarin kinderen verplicht naar school moeten. Geen ramp, want de kinderen gaan ook naar school, alleen niet in Nederland…

 

Five minutes later than scheduled, he walked towards us. Followed by a question of whether we had an appointment with him. He knew that we did but seemed to doubt on something. Perhaps maybe because he expected other faces!? Before we sat down, he asked what we would like to drink. After an ’only hot water’ he looked at us somewhat surprised. Never given it to anyone he announced. There is a first time for everything. ?

And that is so true for us. This was the reason why we took place at his round table. When we sat down, we started talking about our trip. We decided that this trip would also be a study trip for us. In our story to the guy we shared that we will take our children with us whilst keeping the connection with school.

Because in a Wi-Fi-driven world we see no problem. Indeed, we wish the cooperation and supervision of school so that they can follow our children’s learning process in an objective way. Our aim is to work together as parents and teachers. We also shared our vision that learning does not necessarily need to happen in a school building. Our vision is learning by exploring.

With a smile on his face after listening and seeing our enthusiasm, a fairly accurate comment followed: “you’re twenty years too early!”

With an affirmative nod we listened to his idea that the concept of ‘school’ will evolve into a meeting-place. He agrees that teaching certainly does not need to be tied at school as one place. And off course we talked about some practical issues: the age and the groups in which the children would be in 2018.

My doubts about the importance of the third class, in which Leiah would be in at that time, was playfully swept from the table. “Learning can take place everywhere, you just said!?” Touché. And a fine one too. It nourishes the faith in connection with school!

So we did take the first step! Y E S !! And it feels like a step in the right direction. What’s next? Contacting the school attendance officer! This is because in the Netherlands there is a legal framework in which children are obliged to attend school. Not a disaster: our children will go to school, but not in the Netherlands… ?

To be continued!

About the Author

Leave a Reply

%d bloggers like this: