Voorbereidingstijd | Preparationtime

Voorbereidingstijd | Preparationtime

Voorbereidingstijd | Preparationtime

“En, hoe gaat het met de voorbereidingen?”, wordt mij steeds vaker door familie, vrienden en collega’s gevraagd.

Onze reis komt steeds dichterbij . 26 Januari hebben we als vertrekdatum geprikt. Dat voelt enorm dichtbij! Anderhalf jaar geleden, bij het ontstaan van Education on tour leek het nog een eeuwigheid te duren; het was immers 2016. En in 2018 zouden we ‘pas’ gaan. Inmiddels sta ik met één been in Scandinavië en met één been in het dagelijkse leven, hier in Nederland.

Mijn dagen vullen zich met werken op school en alle bezigheden die bij een gezinsleven  passen. Ieder moment dat nog over is, ben ik bezig met Education on Tour. Ik word er volledig door in beslag genomen. Tijd en ruimte maken voor dingen die in het hier en nu spelen vind ik lastig. Ik kan bijna niet wachten om te gaan en te ervaren hoe ‘dat’ zal zijn, ‘dat’ waar ik vaak over droom en gedroomd heb. Ik probeer grip te krijgen door me praktisch voor te bereiden; huis opruimen, warme kleding verzamelen, lijstjes maken. Ik maak me klaar voor vertrek.

Vooral het zoeken naar scholen in Denemarken, Zweden en Finland heeft nu hoogste prioriteit en neemt de meeste tijd in beslag.  Maar welke school te benaderen? Kopenhagen bijvoorbeeld, heeft al 161 basisscholen. Veel tijd gaat dus zitten in het lezen van websites om erachter te komen welke school zou kunnen passen in onze reis. Mijn Deens, Zweeds en Noors zijn zeer matig te noemen, maar met ‘google-translate’ kom ik een heel eind.  Inmiddels heb ik aan 63 Scandinavische scholen een mail gestuurd met de vraag of ze bereid zijn ons te ontvangen. Twee scholen gaven reactie. “Een mooi plan, maar geen tijd of geen plek”.

Ondertussen heb ik ook veel contacten gelegd met Nederlandse Scandinaviërs. Zij helpen ons lijntjes uit te leggen naar scholen in hun omgeving. Bijzonder dat er mensen zijn die wij nooit ontmoet hebben, maar toch zoveel tijd en energie in onze reis willen steken.

Er staan nu op ons lijstje drie scholen die ‘ja’ gezegd hebben.

Vandaag: boodschappen, met de kinderen surprises knutselen en Sinterklaasinkopen doen. En alle vrije momenten tussendoor kruip ik achter mijn laptop, op zoek naar de volgende school.

 

“And, how are the preparations going?”, I’am asked more and more often by family, friends and colleagues.

Our journey is getting closer and closer. January 26, we have set the date. That feels enormously close. One and an half year ago, at the beginning of Education on tour, it seemed like an eternity; after all, it was 2016. And in 2018 we were planning to go. At the moment I am standing with one leg in Scandinavia and with one leg in everyday live, in Holland.

My days are filled with work at school and all activities that suit family life. Every moment that is left, I am working on Education on tour. I am completely confiscated by it. I find it difficult to make time and space for things that play in the here and now. I can hardly wait to go and to experience how that will be; that which I often dream about and dreamed about.I try to get a grip by practically preparing myself; cleaning up the house, collecting warm clothes; making lists. I am getting ready for departure.

Especially the search for schools in Denmark, Sweden and Finland, now has top priority and takes the most of my time. But which school to approach? Copenhagen, for example, already has 161 primary schools. A lot of time is spent reading websites to find out which school could fit into our journey. My Danish, Swedish and Norwegian is very modest, but with ‘google-translate’ I come a long way. So far, I have sent an email to 63 Scandinavian schools asking if they are willing to receive us. Twee scholen gaven reactie. Two schools gave an answer: “A beautiful plan, but no time or place for us”.

Meanwhile I have also made many contacts with Dutch Scandinavians. They help us to get in touch with schools. I find it very special that there are people whom we have never met in real life, but who want to put so much time and energy into our journey.

There are now three schools on our list that have said ‘yes’.

Today: tinkering with the children and doing Saint Nicholas shopping. And all the free moments in between I sit behind my laptop, searching for the next school.

About the Author

Leave a Reply

%d bloggers like this: